اخذ نمایندگی انحصاری دستگاه های دایورت

طرح اعطای نمایندگی مستقیم دستگاه های ذخیره شماره جهت افزایش فعالیت نمایندگان  و خرید مستقیم و بدون واسطه آنها 

دستگاه ذخیره شماره
دستگاه ذخیره شماره

فرم درخواست تماس و مشاوره ( رایگان )